GÖREV VE SORUMLULUKLAR


Madde 14 (1) İşletmede Mesleki Eğitim yapacak öğrencileri belirlemek,

2) Öğrenci talebinde bulunan iş yerlerinin, İME Sistemi üzerinden İşletme Kayıtlanmalarını sağlamak, İŞMEK koordinatörlüğünü bilgilendirmek,

3) Sistem üzerinden veya “Öğrenci Kabul Formu” ile öğrenci talebinde bulunan işletmelerin uygunluğunu değerlendirmek, onay vermek.

4) İşletmelere gitmeye hak kazanan öğrencilerin manuel yerleştirme işlemlerini yapmak ve takip etmek,

5) İşletmede Mesleki Eğitimini, bu yönerge esaslarına ve İŞTAK’ da alınan ilke ve prensiplere göre uygulama bütünlüğü içinde yürütülmesini koordine etmek,

6) Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu Başkanının verdiği uygulamalı eğitim ile ilgili yönerge kapsamındaki görevleri yapmak.

Eğitici Personel Görevleri:

Madde 18 (1) Üniversite tarafından görevlendirilen İzleyici Öğretim Elemanı ile koordinasyon içerisinde çalışmak ve hazırlanan eğitim planı dâhilinde öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini yapmalarını ve sürdürmelerini sağlamak,

2) Öğrencilere işletmede yapılan uygulamalar hakkında bilgi vermek, meslek alanları ile ilgili görevler vermek, bunların nasıl yapılacağını göstermek ve denetlemek,

3) Öğrenciler ile ilgili oluşabilecek sorunları İzleyici Öğretim Elemanına bildirmek,

4) Öğrencilerin devam durumlarını izlemek, mazeret izinlerini değerlendirmek ve her ayın ilk haftası içerisinde bir önceki aya ait devamsızlıklarını İME sistemi üzerinden İşletme yetkilisi ile birlikte işlemek,

5) Mazeretsiz olarak 3 gün üst üste eğitime gelmeyen öğrenciyi, 3. gün sonunda İzleyici Öğretim Elemanına bildirmek,

6) İşletmede Mesleki Eğitimi tamamlayan öğrencilerin hazırlamak zorunda oldukları Uygulama Raporunu inceleyerek, sayfaları paraflamak ve Kabul Sayfasını imzalamak

7) İşletmede Mesleki Eğitimin bitiş tarihinden itibaren en geç 1 hafta içerisinde, öğrencinin hazırlayacağı Uygulama Raporunu da dikkate alarak, öğrencinin eğitimi süresince gösterdiği performansa göre başarı notunu belirlemek ve sistemden Öğrenci Değerlendirme Formunu doldurarak onaylamak.

Öğrencinin Görev ve Sorumlulukları:

Uygulamalı eğitim yapan öğrenciler, uygulamalı eğitimler esnasındaki izin veya devamsızlık sürelerine ilişkin işlemlerde öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumunun ilgili mevzuatı ile işletmenin resmî çalışma kurallarına tabidir. Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği hükümlerine veya işletmenin resmî çalışma kurallarına aykırı davranan öğrencilerin uygulamalı eğitimleri başarısız olarak değerlendirilir. Uygulamalı eğitim yapan öğrenciler işletmede bulunduğu sürelerde de 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile öğrencisi olduğu yükseköğretim kurumunun ilgili disiplin mevzuatına ve işletmenin çalışma kurallarına tabidir.

Madde 19 (1) Öğrenciler, İşletmede Mesleki Eğitimlerine başlayabilmeleri için İME sistemi üzerinden ulaşabilecekleri “Öğrenci Kabul Formu’’nu eksiksiz bir şekilde doldurarak ve kabul alınan işletme yetkilisinin onayı olacak şekilde, Uygulama Takviminde belirlenen süreye kadar okul/fakültelerinin İŞTAK Bürosuna teslim-tebellüğ belgesi ile teslim ederler. Öğrenci Kabul Formunu düzenlemeyen ve zamanında teslim etmeyen öğrenciler İşletmede Mesleki Eğitime başlayamazlar. Sigortalılık durumlarında bir değişiklik olması halinde okullarının “İŞTAK” birimini bilgilendirmek zorundadırlar.

2) İşletmede, Eğitici Personel tarafından verilen görevleri yaparlar.

3) İşletmede, Eğitici Personelin izni ve onayı olmaksızın ayrılamazlar.

4) (Değişiklik-Senato:19/01/2021-01-II) Hastalık, resmi kurum ve kuruluşlardaki işler, birinci derece yakınlarının vefatı, mazeret, veya acil durumlar dışında izin kullanamazlar. İzinli olarak işletmeden ayrılması gereken durumlarda Eğitici Personelden izin kâğıdı karşılığında mazeret izni alırlar. Eğitici Personel tarafından verilecek mazeret izni 10 iş gününü geçemez.

5) Mazeretsiz olarak 3 gün üst üste İşletmede Mesleki Eğitime devam etmeyenler veya devamsızlık sınırını aşanlar, İşletmede Mesleki Eğitim dersinden başarısız sayılırlar. Başarısız olan öğrenciler, İşletmede Mesleki Eğitim dersini tekrar almak zorundadırlar.

6) Eğitici Personel ve İzleyici Öğretim Elemanının bilgisi ile Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonunun onayı olmaksızın iş yerlerini değiştiremezler.

7) Eğitimleriyle ilgili her türlü mazeret, sorun ve isteklerini Eğitici Personel ve/veya İzleyici Öğretim Elemanına bildirirler.

8) Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği yanında iş yerinin çalışma, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallarına uymak zorunda olup, sendikal faaliyetlere katılamazlar.

9) İşletmede Mesleki Eğitim esnasında, sağlık raporu alan öğrenciler, Eğitici Personel ve İzleyici Öğretim Elemanına bilgilendirmek zorundadırlar. Raporun aslını en geç 2 gün içerisinde bağlı oldukları okullarının İŞTAK Bürosuna ulaşmasını sağlarlar, aksi takdirde SGK tarafından uygulanacak yaptırımlar sonucu doğacak ceza ve prim borçlarından sorumlu tutulurlar.

10) İşletmede Mesleki Eğitim esnasında kullandıkları her türlü araç ve gereci özenle kullanmak zorundadırlar. Aksine hareket etmeleri halinde doğabilecek kaza ve zararlardan şahsen sorumlu tutulurlar.

11) Öğrenciler, Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonunun belirleyeceği ilke ve prensiplere göre eğitimlerinin 9. haftası içerisinde, 9. haftaya kadar yaptıkları çalışmaları Ara Rapor şeklinde düzenleyerek, İş Yeri Eğitim Sorumlusuna onaylattıktan sonra, en geç 10. hafta sonuna kadar İzleyici Öğretim Elemanına ulaşmasını sağlarlar. Eğitici Personel onayı olmayan Ara Raporlar geçersiz sayılır.

12) İşletmede Mesleki Eğitimini tamamlayan öğrenciler, İşletmede Mesleki Eğitim esnasında yaptıkları çalışmaları, Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonunun belirlediği ilke ve prensiplere göre Uygulama Raporu halinde düzenlerler. Düzenledikleri Uygulama Raporunun tüm sayfalarını Eğitici Personele paraflatıp, Kabul Sayfasını onaylattıktan sonra, İşletmede Mesleki Eğitimin bitiş tarihinden itibaren en geç 1 hafta içinde İzleyici Öğretim Elemanına ulaşmasını sağlarlar. Eğitici Personel onayı olmayan Uygulama Raporları geçersiz sayılır.

13) (Değişiklik-Senato:19/01/2021-01-II) Öğrenciler, İşletmede Mesleki Eğitim yaptıkları işletmeler ile ilgili bilgi ve belgeleri medya, internet, vb. ortamlarda ve üçüncü şahıslarla, iş yerlerinin izni olmadan paylaşamazlar. Kişisel verilerin korunması kanununa (KVKK) göre gerekli sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdürler.

İşletme Yetkilisinin Görevleri

Madde 17 (1) İşletmede Mesleki Eğitim Protokolünü, İşletmede Mesleki Eğitimin uygulanacağı kurum veya kuruluş adına imzalamak,

2) Öğrencilerin bu yönerge esaslarına ve İşletme kurallarına göre İşletmede Mesleki Eğitim yapabilmesini sağlamak,

3) Öğrencilerin işletmelerde yapacakları uygulamalı eğitimlerinden sorumlu olmak üzere, Eğitici Personel veya sorumluları görevlendirmek, eğitimlerin Eğitici Personel gözetiminde yapılmasını sağlamak,

4) Eğitici Personelin öğrencinin alanından veya ilgili alandan Lisans mezunu olmasına dikkat etmek,

5) İşletmede Mesleki Eğitim sırasında meslek hastalığı veya iş yeri kazasına uğrayan öğrenciler ile ilgili, SGK hükümlerine göre işlem yapmak ve öğrencinin bağlı olduğu okulun “İştak Birimi” ne ve öğrenciden sorumlu İzleyici öğretim elemanına en geç 2 gün içerisinde bilgi vermek,

6) İşletmede Mesleki Eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere yazılı referans belgesi vermek,

7) Uygulamalı eğitim faaliyetlerinin 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine uygun ortamlarda yapılmasını sağlamak,

8) İşletmedeki çalışma ortamı ve uygulamaların mahiyeti dikkate alınarak öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermek,

9) İşletmede mesleki eğitim yapan öğrencilere 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve ‘Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’ hükümlerine göre eğitim ücreti uygulaması yapmak

İzleyici Öğretim Elemanının Görevleri:

Madde 16 (1) Bölüm / Program İşletmede Mesleki Eğitim Koordinatörü ve Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Danışmanı ile koordineli çalışmak,

2) İşletmelerde, İşletmede Mesleki Eğitimin öğretim planlarında planlandığı şekli ile uygulanmasını sağlamak, İşletmede Mesleki Eğitim alan öğrencilerin çalışmalarını izlemek, varsa aksaklıkların giderilmesi için Eğitici Personel veya Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Danışmanı bilgilendirmek,

3) Öğrencilerin iş yerlerinde yapacakları çalışmaları İŞTAK’ın belirlediği ilkelere göre izlemek, sorun bulunması durumunda Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Danışmanını bilgilendirmek,

4) Eğitici Personel veya öğrenciler tarafından iletilen, her türlü sorun ve istekleri Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Danışmanına bildirmek,

5) Eğitici Personel ile iletişim kurarak, her ayın ilk haftası içerisinde bir önceki aya ait öğrenci devamsızlık durumlarını, varsa rapor, izin vb hususları İME sistemi üzerinden işlenmesini sağlayarak sistem üzerinden onay vermek,

6) İşletmede Mesleki Eğitim tamamlayan öğrencinin, İşletme Değerlendirme Forumunu bitiş tarihinden itibaren en geç 5 gün içerisinde Eğitici Personel tarafından sistem üzerinden doldurulup onaylanmasını sağlamak,

7) Eğitici Personelden gelen İşletme Değerlendirme Formu ile öğrencilerden gelen Ara ve Uygulama Raporunu değerlendirip, ‘Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’ ve bu yönergeye uygun olarak kurulacak değerlendirme komisyonuna katkı sunmak.

8) Öğrencilerin başarı notunu, İşletmede Mesleki Eğitim bitiş tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde sisteme işlemek.

İşletmede Mesleki Eğitime Geçen Bölüm ve Programlar

İşletmede Mesleki Eğitim

İşletmede Mesleki Eğitim yeni bir eğitim modeli olup, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü, iş dünyası ile birlikte yetiştirmeyi hedefleyen önemli bir eğitim modelidir.

İletişim

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü,
Rektörlük Binası Giriş Katı No: AZ/36
45140 Yunusemre - MANİSA

;